Taşınır Yönetimi ve Ambar Birimi - Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığı
Taşınır Yönetimi ve Ambar Birimi

Görev Kapsamı

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesine dayanılarak, Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek.

Taşınır Mal Yönetmeliğinin 30’uncu maddesinde yer alan “Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri tarafından, kamu idarelerinin muhasebe kayıtlarında ilgili stok ve maddî duran varlık hesaplarında izlenen taşınırlardan; satın alma suretiyle edinilenlerin giriş ve çıkış işlemlerinin yapılmak ve muhasebe birimine göndermek.

Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek.

Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, özellikleri nedeniyle kesin kabulleri belli bir dönem kullanıldıktan sonra yapılabilen sarf malzemeleri hariç olmak üzere, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek.

Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır mal yönetim hesap cetvellerini istenilmesi halinde konsolide görevlisine göndermek.

Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek.

Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak.

Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek.

Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek.

Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak.

Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak.

Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunulmak üzere taşınır kontrol yetkilisine teslim etmek.

Ambarlarında kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumlu olmak.

Taşınır kayıt ve işlemleri ile ilgili olarak düzenlenen belge ve cetvellerin mevzuata ve mali tablolara uygunluğunu kontrol etmek.

Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetvelini imzalayarak harcama yetkilisine sunmak.

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesine dayanılarak, Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek.

Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS)

Depo Giriş İşlemi

Satın Alma Giriş İşlemleri

Devir Alma Giriş İşlemi

Bağış ve Yardım Alma Giriş İşlemi

Taşınır  Çıkış İşlemleri

Tüketim Suretiyle Çıkış İşlemi

Devir Çıkış İşlemi

Hurdaya ayırma nedeniyle çıkış İşlemi

Zimmet İşlemleri

Sayım İşlemleri

Taşınır İşlem Raporları

Depo Giriş - Çıkış işlemleri

Ayniyat - Depo

Malzeme Alımları: İhale, doğrudan temin ve avans ile alımı yapılan malzemelerin kararları ile birlikte birimize gelir, alınan kararlar doğrultusunda ve ihtiyaca göre malzeme siparişleri verilir.

Depoya Malzeme Girişi Faturalandırma Ayniyat Alındısı ve Muayene Komisyon Raporları: Siparişi verilen malzemenin depoya alınmadan önce muayene komisyon üyeleri tarafından görülür ve uygu görülen malzemeler birim ve miktarlara göre sayılarak-tartılarak depoya ilk giren ilk çıkar esasına göre istiflenir, irsaliye veya fatura miktarları ve bilgileri kontrol edildikten sonra teslim alınır. Ayniyat alındısı ve muayene komisyon raporları hazırlanarak ödeme işlemi için imza karşılığında Tahakkuk birimine sevki yapılır.

Depodan Malzeme Çıkışı: Malzeme İhtiyacı olan mutfak ve yemekhaneler merkez depodan malzeme alabilmek için sorumlu diyetisyen ve aşçıbaşı imzalı istek formu hazırlayarak merkez depoya teslim ederler, merkez depo isteği olan malzemeler depoda mevcut ise depo çıkış formu doldurarak çıkış yaparlar, istenilen malzeme depoda mevcut değil ise siparişi verilir ihtiyaç duyulan tarihten önce alımı yapılır.

Aylık Sayım ve Maliyet Raporları: Her ayın son günü mutfak depoları ve merkez depo sayımı yapılır ve Yemek Yürütme Sağlık Kültür Ve Spor Dairesi Başkanlığı’na sunulur. Her ay üretilen yemekler üzerinden maliyet hazırlanıp aynı şekilde Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’na Maliyet ve üretim sayısı hakkında bilgi raporlanarak sunulur.

Depo sistemi olarak 2013 Yılından itibaren TiCatring Ayniyat-Depo sistemi kullanılmaktadır. Ayniyat-depo sistemimiz her geçen gün daha sağlıklı ve sistematik duruma getirilmeye çalışılmaktadır.