Spor Birimi Yönergesi - Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığı
Spor Birimi Yönergesi

T. C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

SPOR FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE DÜZENLENMESİ HAKKINDA

YÖNERGESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak

 

Amaç

Madde 1 – Bu yönergenin amacı, Yükseköğrenim gençliğinin spor ihtiyaçlarının karşılanması, öğrencilerin sosyal ilişkilerini ve özgüvenlerini geliştirmek, ülke sporuna kaynak oluşturan öğrenci ve sporcuların teşvik edilmesi ve yeteneklerinin geliştirilmesini sağlamaktır. Bu amaçla Gazi Üniversitesi Fakülte ve Yüksekokullar öğrencilerinin ve Personellerinin, Gazi Üniversitesi’nin Fakülte ve Yüksekokullar arası, Türkiye üniversiteler arası, Avrupa üniversiteler arası, diğer yurt içi, yurt dışı resmi ve özel kurum ve kuruluşları organizasyonları ile yapılan tüm spor faaliyetleri, etkinlikleri, yarışmaları, araştırmaları, toplantıları, çalıştayları, ve seminerleri düzenlemek ve katılımlarını sağlamaktır.

 

Kapsam

Madde 2 – Bu Yönerge, Gazi Üniversitesi öğrenci ve personellerine yönelik, Spor Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Düzenlenmesi hizmetinin verilmesi hakkındaki esasları kapsar.

 

Dayanak

Madde 3 – Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46’ncı ve 47’nci maddeleri uyarınca Sağlık Kültür ve Spor Dairesinin yürüteceği hizmetleri düzenleyen 3 Şubat 1984 tarih ve 18301 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Teşkilatlandırma Yönetmenliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Tanımlar ve Organlar

 

Tanımlar

Madde 4 (07.11.2013 tarih ve 12 sayılı Senato Toplantısında alınan 2013/244 nolu Kararı ile değişik) Bu Yönergede geçen;

“Rektörlük”, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü

“Rektör”, Gazi Üniversitesi Rektörü,

“Rektör Yardımcısı”, Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı,

“SKS”, Gazi Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı,

“Daire Başkanı”, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı,

“BESYO”, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,

“Yüksekokul Müdürü”, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokul Müdürü,

“Yüksekokul Müdür Yardımcısı”, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokul Müdür Yardımcısı

“Öğretim elemanı” Gazi Üniversitesi Fakülte ve Yüksekokullarında görev yapan öğretim üyesi ve görevlisi,

“Şube Müdürü”, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Spordan sorumlu Şube Müdürü,

“Şef”, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Spordan sorumlu Şefi,

“İdari Memur”, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü biriminde görev yapan Memurları,

“E.U.S.A.”, Avrupa Üniversite Spor Birliği,

“T.Ü.S.F.”, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu,

“Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu (SFDYK)”, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü makamınca atanan Spor Organizasyonları Düzenleme ve Yürütme Kurulu,

 “Spor Organizasyon Komitesi (SPORKOM)”, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü makamınca atanan Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’na bağlı Spor Organizasyon Komitesi,

“Spor Şube Müdürlüğü” Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü,

“Yönetici ve İdareci”, Üniversitelerarası Spor kafilelerinin başında görevli idari ve teknik elemanları,

“Çalıştırıcı”, Spor faaliyetlerine katılan öğrenci sporcuları çalıştıranları, eğitenleri,

“Spor Temsilcisi”, Gazi Üniversitesi Fakülte ve Yüksekokul Spor Temsilcisi,

“Öğrenciler”, Gazi Üniversitesi Öğrencilerini,

“Sporcu”, Gazi Üniversitesi’ni temsilen spor yarışmalarına katılan öğrenci sporcuları,

“Yarışma”, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı, Gazi Üniversitesi Fakülte ve Yüksekokulları, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu, Avrupa Üniversiteler Spor Birliği ve yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen her türdeki sportif müsabakayı, spor faaliyetleri, organizasyonları, yarışmaları, toplantıları, araştırmaları, çalıştayları, seminerleri vb. İfade eder.

 

Organlar

Madde 5 (07.11.2013 tarih ve 12 sayılı Senato Toplantısında alınan 2013/244 nolu Kararı ile değişik)

1) Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu (SFDYK)

2) Spor Organizasyon Komitesi (SPORKOM)

3) Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Organların Görevleri

 

Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu (SFDYK)

Madde 6 (07.11.2013 tarih ve 12 sayılı Senato Toplantısında alınan 2013/244 nolu Kararı ile değişik)

a) SKS’ nin bağlı olduğu Rektör Yardımcısı

b) Daire Başkanı

c) İlgili Rektör Danışmanı

d) Spor Şube Müdürü

e) Gazi Üniversitesi öğretim elemanı

 

Spor Organizasyon Komitesi (SPORKOM)

Madde 7 (07.11.2013 tarih ve 12 sayılı Senato Toplantısında alınan 2013/244 nolu Kararı ile değişik)

a) Üniversitede görevli öğretim elemanı

b) Daire Başkanı

c) Spor Şube Müdürü

d) Birim Şefi veya Memuru

e) Birim Memuru

 

Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu’nun görevleri (SFDYK);

Madde 8

a) Gazi Üniversitesi’nin Spor Hizmetlerini ve Faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve kararlar almak,

b) Her eğitim-öğretim yılı başında, Üniversite içi yarışma dallarını belirlemek, Üniversite içi Spor Faaliyetlerini, SFDYK tarafından onaylanmış program dâhilinde, yarışmalar için belirlenen teknik kurallara uygun olarak faaliyetleri yürütmek,

c) Yurt içi ve yurt dışı organizasyonlarda Gazi Üniversitesi’nin temsil edileceği spor dallarını belirlemek, bu amaçla gerektiğinde seçme, yarışma ve karşılaşmalar düzenlemek,

d) Gazi Üniversitesine ait spor tesislerinin etkin kullanılmasını sağlamak,

e) Öğrenci ve çalışan personellerinin ilgi duydukları spor dallarında eğitim ve kurslar ile spor faaliyetleri organize etmek,

f) Yarışmalar, spor etkinlikleri ve organizasyonlara ait gerekli düzenlemeleri yapmak, belirlenen malzeme talep ve istekleri mevzuatın vermiş olduğu imkânlar çerçevesinde ihtiyaçların karşılanmasını sağlamak,

g)  Yurt içi ve Yurt dışı Üniversiteler arası yarışmalardaki yönetici, idareci ve çalıştırıcıları belirlemek,

h) Yurt dışı ve yurt içi kuruluşlarla işbirliği yaparak, bu alandaki çalışmaları yaygınlaştırmak, üniversiteyi temsilen öğrencilerin yarışma ve karşılaşmalara katılmalarını sağlamak,

ı) Sporcu öğrenciyi teşvik edici ödülleri belirlemek,

i) Her Eğitim ve Öğretim yılı başında 1 yıllığına Rektörlük makam onayı ile atanır. Bulunduğu görevinden ayrılması halinde kuruldaki görevi sona ermiş olur, ayrılan üyenin yerine yeni atama yapılır,

j) Alınan kararlar Rektörlük makam onayı alındıktan sonra karar defterine kaydedilir.

 

Spor Organizasyon Komitesi’nin görevleri; (SPORKOM)

Madde 9

a) Üniversite içi Spor organizasyon ve faaliyetlerin yarışma kurallarını (Teknik Kurallar) belirlemek,

b) Üniversite içi Yarışma ve faaliyetlerin teknik toplantılarını ve kura çekimlerini yapmak, spor temsilcileri ile toplantı yaparak yarışmalarda yardımcı olmak,

c) Üniversite içi Yarışma ve Turnuva programlarının hazırlanması,  tarihleri  belirlemek, karşılaşmaların nasıl oynanacağına karar vermek,

d) Üniversite içi spor faaliyetleri organizasyonu kapsamında oynanan müsabakalarda meydana gelen idari konularda karar almak ve SKS‘ yi bilgilendirmek,

e) Üniversite içi yarışmalar için Fakülte ve Yüksekokullar Spor temsilciliklerinin oluşturulmasını sağlamak,

f) Her Eğitim ve Öğretim yılı başında 1 yıllığına Rektörlük makam onayı ile atanır. Bulunduğu görevinden ayrılması halinde komisyondaki görevi sona ermiş olur, ayrılan üyenin yerine yeni atama yapılır.

 

Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğünün görevleri;

Madde 10 (07.11.2013 tarih ve 12 sayılı Senato Toplantısında alınan 2013/244 nolu Kararı ile değişik)

a) SKS tarafından yapılacak spor hizmetlerinin (spor faaliyetleri, organizasyonlar, yarışmalar, toplantılar, araştırmalar, çalıştay, seminer vb.) tüm görevlerinin etkin, verimli ve amaca uygun bir şekilde koordinasyonunu ve düzenini ilgili mevzuat gereğince yürütülmesini sağlar,

b) SKS,  SFDYK ve SPORKOM’ un sevk ve idare işlerinin çalışmalarını düzenler, evraklarının kayıtlarını tutar, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yapılmasını sağlar.

c) SFDYK ve SPORKOM tarafından alınan kararların yürütülmesini sağlar,

d) Birim personelleri, spor şube müdürlüğü içerisindeki görev, yetki ve sorumlulukları içerisinde yazışmalar, malzeme deposu, spor saha ve alan hizmetleri, spor istatistik, spor programı hizmetlerini yetki çerçevesinde kanun ve yönetmeliklere uygun olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirir

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Esas Hükümler

 

Spor Çalışmaları ve Yarışmaları

 

Spor Çalışmaları

Madde 11

Üniversitede öğrenciler beden eğitimi dersleri alsalar bile, beden eğitimi ve sporun amaçlarına uygun yeterli gelişme ve eğitime ulaşmaları imkânsızdır. Bu nedenle, SFDYK tarafından gerekli çalışmalar yapılır, üniversite içi faaliyet programları belirlenerek gerekli onaylar alınır. Üniversite de ders dışı zamanlarda spor faaliyetlerine büyük önem verilerek, bu çalışmalara tüm öğrenciler ve personellerin katılımının sağlanmasına imkân verecek biçimde düzenlemeler yapılarak yürütülür. Üniversite içi yapılacak takım sporu organizasyonları için, her Fakülte ve Yüksekokul’dan “Spor Temsilcisi”  oluşturulması ve bu temsilcilerin SKS ile irtibat halinde tutulması sağlanır. Yapılan düzenlemelerle Üniversitenin bütün öğrencileri ve personellerine takım sporu ve bireysel spor yarışmaları düzenlenir. SFDYK tarafından, Gazi Üniversitesi’ni yurt içinde ve yurt dışında katılacağı spor etkinlik, faaliyet ve organizasyonları belirlenir, gerekli onaylar alınarak belirlenen bu spor faaliyetlerinde Gazi Üniversitesi’ni temsil edecek takımlar için organizasyon program çalışmaları yapılır, gerekli olan ödenek, donanım vb. ihtiyaçlar temin edilerek spor faaliyetlerine katılmaları sağlanır. Ayrıca Ulusal ve Uluslararası toplantı, araştırma, çalıştay, seminer ve spor organizasyon etkinlikleri için alt yapı, alan, malzeme ve ortam oluşturulup gerekli çalışmalar yapılır ve spor faaliyetlerine katılımları gerçekleştirilir.

 

 

Yarışmalar

Madde 12

Öğrenciler arasında kaynaşmayı sağlamak, boş zamanı faydalı bir şekilde değerlendirmek, tüm spor ihtiyaçlarını karşılamaktır.

Üniversite içi spor faaliyetleri; Fakülte ve Yüksekokullardaki mevcut öğrencilere uygun olarak, üniversitenin saha, tesis ve malzeme imkânları göz önünde tutularak organize edilen yarışmalardır.

Bu yarışmalar;

(1) Fakülte & Yüksekokullar arası takım sporları,

(2) Bireysel spor yarışmaları,

 

Üniversitelerarası spor faaliyetleri: Yurt içi ve yurt dışı organizasyonlarda Gazi Üniversitesi’ni temsil edecek SFDYK tarafından belirlenen spor takımlarımızın katılacağı yarışmalardır.

Bu yarışmalar;

(1) T.Ü.S.F. tarafından organizasyonu yapılan Türkiye Üniversiteler arası yarışmalar,

(2) E.U.S.A. tarafından organizasyonu yapılan Avrupa Üniversiteler arası yarışmalar,

(3) Türkiye’de bulunan özel, vakıf ve devlet üniversitelerinin düzenledikleri yarışmalar,

(4) İlgili kurum ve kuruluşlarca organizasyonu yapılan yarışmalar,

(5) Gazi Üniversitesinin organizasyonunu yaparak diğer üniversitelerin katıldığı yarışmalar,

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

Organizasyonlar ve Yarışmaların İşleyiş Aşaması

 

Madde 13

Üniversite İçi Spor Faaliyetleri

a) Her eğitim öğretim yılı başında SFDYK tarafından üniversite içi spor faaliyetlerinde hangi branşlarda yarışma yapılacağına karar verilir,

b) SFDYK tarafından alınan kararlar ilgili rektör yardımcısı oluru alındıktan sonra karar defterine tarih ve sayı sırasına göre kaydedilir,

c) SFDYK tarafından alınan kararlar doğrultusunda belirlenen branşlarda organizasyona katılımın sağlanması amacıyla fakülte ve yüksekokullara resmi yazı ile faaliyet istek formu gönderilir,

d) Fakülte ve yüksekokullar hangi branşlarda katılacaklarını ve branşlarla ilgili yapılacak toplantılarda birimleri temsil edecek spor temsilcilerini resmi yazı ile SKS’ ye bildirir,

e) SPORKOM tarafından branşlarla ilgili müsabaka takvimi ve fikstürler belirlenir, spor temsilcileri eşliğinde kura çekimi yapılır,

f) Yapılacak spor yarışmaları için görev alacak hakem ve personel sayısı belirlenir, bunlarla ilgili çalışma yapılması için SKS’ ye bilgi verilir,

g) Yarışmalara katılımcı olarak katılan sporculara müsabaka malzemeleri (forma, şort, tozluk, antrenman topu vb.) SKS tarafından aşağıdaki şekilde temini yapılarak verilir,

h) Yarışmalarda dereceye girecek sporculara SFDYK kararı ve ilgili rektör yardımcısının oluru ile kararlaştırılan ödüller verilir.

* Rektörlük makam onayı çıkan faaliyetlerin ihtiyaçları, 4734 sayılı kamu ihale kurum kanunu kapsamında karşılanır. İhtiyacın karşılanması amacıyla satın alınacak mal ve hizmetler eğer doğrudan temin (22/d) ve pazarlık ihalesi kapsamında ise Gazi Üniversitesi İhale Bilgi Sistemi sayfasından internet üzerinden ilanının yapılmasını sağlamak ve takip etmek, eğer açık ihale usulü ile yapılacak ise ihale sürecinin uygun olarak ilan edilmesi sağlanır.

 

Madde 14

Üniversiteler arası Spor Müsabakaları

A) TÜSF tarafından organizasyonu yapılan spor faaliyetleri

a) Her eğitim öğretim yılı başında TÜSF tarafından üniversitelerarası yarışma katılım programı çerçevesinde katılım talep formu SKS’ ye bildirilir,

b) SKS tarafından, TÜSF’ den gelen talep yazısı görüşülmek üzere SFDYK’ ya gönderilir,

c) SFDYK tarafından, katılım olabilecek branşların belirlenmesi ve bu branşlarla ilgili bir rapor hazırlanması amacıyla rektör yardımcısının oluru ile BESYO görevlendirilir,

d) BESYO tarafından onbeş gün içerisinde hazırlanan tahmini katılacak branşlar ile sorumluları listesi ve raporları SFDYK’ ya gönderilir, SFDYK tarafından değerlendirilerek hangi branşlarda katılacağı belirlenerek ilgili rektör yardımcısının oluru ile karara bağlanır,

e) Yarışmalardan otuz gün öncesinde katılımcı listesi ve diğer evraklar BESYO tarafından düzenlenerek üst yazı ile birlikte SKS’ ye gönderilir,

f) SFDYK tarafından belirlenen branşlarda yarışmalara katılmak üzere BESYO tarafından bildirilen sporcu ve idareci listesine ait kişilerin yol ücretleri, barınma ve gıda harcamaları için harcırah kanununa göre yolluk ve yevmiye verilir, 

g) Belirlenen branşlarda yarışmalara katılacak branşların idari ve teknik hazırlıklarının yapılması ve malzeme ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla rektör yardımcısının oluru ile BESYO görevlendirilir. Yedi gün içerisinde BESYO tarafından cevap verilir,

h) BESYO tarafından malzeme istekleri ve istenen malzemelerin teknik özelliklerini belirten teknik şartname,  SFDYK’ ya görüşülmek üzere bildirilir,

ı) SFYDK tarafından alınması karalaştırılan malzeme listesi ilgili rektör yardımcısının oluru ile aşağıdaki şekilde temini yapılır,

* Rektörlük makam onayı çıkan faaliyetlerin ihtiyaçları, 4734 sayılı kamu ihale kurum kanunu kapsamında karşılanır. İhtiyacın karşılanması amacıyla satın alınacak mal ve hizmetler eğer doğrudan temin (22/d) ve pazarlık ihalesi kapsamında ise Gazi Üniversitesi İhale Bilgi Sistemi sayfasından internet üzerinden ilanının yapılmasını sağlamak ve takip etmek, eğer açık ihale usulü ile yapılacak ise ihale sürecinin uygun olarak ilan edilmesi sağlanır.

 

B) EUSA tarafından organizasyonu yapılan spor faaliyetleri

a) Her eğitim öğretim yılı başında TÜSF tarafından Avrupa Üniversiteler arası yarışmalara katılacak takımların EUSA katılım talep formu SKS ‘ye gönderilir,

b) TÜSF tarafından gönderilrn talep yazısı, SKS tarafından SFDYK  görüşülmek üzere gönderilir,

c) SFDYK  bütçe imkânlarınıda göz önünde bulundurarak tahmini katılım olabilecek branşların belirlenmesi ve bu branşlarla ilgili bir rapor hazırlanması amacıyla rektör yardımcısının oluruyla BESYO görevlendirilir,

d) BESYO tarafından tahmini katılacak branşlar, branş sorumluları ve hazırlanan raporlar 10 (on) gün içerisinde SFDYK’ ya  gönderilir, SFDYK tarafından değerlendirilerek Rektörlük oluru ve Üniversite Yönetim Kurul kararıyla karara bağlanır,

e) Rektörlük Yönetim Kurulunca belirlenen kafile listesine ait yol ücretleri, barınma, gıda harcamaları ve katılım giderleri harcırah kanununa göre verilir,  

f) Katılacak branşların malzeme istekleri ve istenen malzemelerin teknik özelliklerini belirten teknik şartname,  SFDYK’ ya  görüşülmek üzere BESYO tarafından bildirilir,

g) SFYDK (Eski) tarafından kararlaştırılan malzeme alım listesi rektör yardımcısının oluru sonrası aşıdaki şekilde temini yapılır,

* Rektörlük makam onayı çıkan faaliyetlerin ihtiyaçları, 4734 sayılı kamu ihale kurum kanunu kapsamında karşılanır. İhtiyacın karşılanması amacıyla satın alınacak mal ve hizmetler eğer doğrudan temin (22/d) ve pazarlık ihalesi kapsamında ise Gazi Üniversitesi İhale Bilgi Sistemi sayfasından internet üzerinden ilanının yapılmasını sağlamak ve takip etmek, eğer açık ihale usulü ile yapılacak ise ihale sürecinin uygun olarak ilan edilmesi sağlanır.

 

C) Türkiye’de bulunan özel, vakıf ve devlet üniversiteler ile İlgili kurum ve kuruluşlarca organizasyonu yapılan spor faaliyetleri,

a) Eğitim öğretim yılı içerisinde SKS’ ye gelen davet yazıları SFYDK’ ya görüşülmek üzere gönderilir,

b) Gelen davet üzerine katılım olabilecek branşlar SFDYK tarafından belirlenir ve branşlarla ilgili bir rapor hazırlanması amacıyla rektör yardımcısının oluruyla resmi yazı ile BESYO görevlendirilir,

c) BESYO tarafından on gün içerisinde hazırlanarak katılım olacak yarışma ve faaliyetlerin sorumluları ve raporları SFDYK’ ya gönderilir, SFDYK tarafından değerlendirilerek rektör yardımcısının oluru ile karara bağlanır,

d) SFDYK tarafından görüşülerek katılımına karar verilen davetlere BESYO tarafından bildirilen sporcu ve idareci kafile listesine ait kişilerin yol ücretleri, barınma ve gıda harcamaları için harcırah kanununa işlem yapılır,  

e) SFDYK tarafından görüşülerek katılımına karar verilen davetlere katılacak branşların hazırlıklarının yapılması ve malzeme ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla rektör yardımcısının oluru ile BESYO görevlendirilir.

f) BESYO tarafından malzeme istekleri ve istenen malzemelerin teknik özelliklerini belirten teknik şartname,  SFDYK’ ya görüşülmek üzere bildirilir.

g) SFYDK tarafından alınması karalaştırılan malzeme listesi ilgili rektör yardımcısının oluru ile aşağıdaki şekilde temini yapılır.

* Rektörlük makam onayı çıkan faaliyetlerin ihtiyaçları, 4734 sayılı kamu ihale kurum kanunu kapsamında karşılanır. İhtiyacın karşılanması amacıyla satın alınacak mal ve hizmetler eğer doğrudan temin (22/d) ve pazarlık ihalesi kapsamında ise Gazi Üniversitesi İhale Bilgi Sistemi sayfasından internet üzerinden ilanının yapılmasını sağlamak ve takip etmek, eğer açık ihale usulü ile olacak ise ihale süreci düzgün olarak ilan edilir.

 

D) Gazi Üniversitesi tarafından organizasyonu yapılan üniversiteler arası spor faaliyetleri,

a) SFDYK tarafından, her eğitim öğretim yılı başında üniversitemiz tarafından düzenlenmesi düşünülen üniversiteler arası spor faaliyetlerinin hangi branşlarda yapılacağı görüşülür, rektör yardımcısının oluru ile karara bağlanır,

b) SFDYK tarafından alınan kararlar doğrultusunda düzenlenecek faaliyetlerde hazırlıklarının yapılması, organizasyon için ihtiyaç duyulan mal ve malzeme ihtiyaçları ile hizmet alımı ihtiyaçlar belirlenir, ilgili rektör yardımcısının oluru karara bağlanır,

e) SFYDK tarafından kararlaştırılan düzenlenecek spor faaliyetlerinin mal ve malzeme alımı ile hizmet alımı listeleri ilgili rektör yardımcısının oluru sonrası aşıdaki şekilde temini yapılır.

* Rektörlük makam onayı çıkan faaliyetlerin ihtiyaçları, 4734 sayılı kamu ihale kurum kanunu kapsamında karşılanır. İhtiyacın karşılanması amacıyla satın alınacak mal ve hizmetler eğer doğrudan temin (22/d) ve pazarlık ihalesi kapsamında ise Gazi Üniversitesi İhale Bilgi Sistemi sayfasından internet üzerinden ilanının yapılmasını sağlamak ve takip etmek, eğer açık ihale usulü ile yapılacak ise ihale sürecinin uygun olarak ilan edilmesi sağlanır.

 

ALTINCI BÖLÜM

 

Diğer Hükümler

 

Madde 15

Katılım olan yarışmaların müsabaka sonrasında, ilgili branş görevlileri müsabaka sonuç raporunu (SKS web sayfasında bulunan) müsabakaların bitimini takip eden on gün içerisinde SKS’ ye gönderir.

 

Madde 16

Milli müsabakalara, uluslararası karşılaşmalara veya Gazi Üniversitesi’nin temsil edileceği tüm sportif müsabakalara katılacak sporcu öğrenciler, bu faaliyetlerle çakışan ders, sınav, uygulama, seminer vb., eğitim faaliyetlerinden müsabaka süresince Rektörlük yönetim kurulu kararı ile mazeretli izinli sayılırlar.

 

Madde 17

SFDYK tarafından belirlenen branşlarda üniversiteler arası yarışmalara katılacak sporcuların kıyafetleri (eşofman, forma, şort, çorap, yarışma kıyafeti, top, vb.) her eğitim öğretim yılında, branşlara ait teknik malzemeler ise iki senede bir alınacaktır. Mezun veya herhangi bir sebeple ayrılan sporcunun yerine gelen sporcu için yeni malzeme alınabilecektir. Yarışmalara katılacak sporculara verilecek malzemeler BESYO deposuna teslim edilecek, BESYO tarafından sporculara malzeme dağıtımı yapılacaktır. SKS spora yönelik faaliyetler, organizasyonlar, yarışmalar, toplantılar, araştırmalar, çalıştay, seminer vb. etkinlikler için gerekli malzemeler dışında alım yapmayacaktır.

 

Madde 18

Harcamalar, SKS bütçesinden karşılanır,

 

YEDİNCİ BÖLÜM

 

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük:

Madde 19  

Bu Yönerge, Gazi Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme:

Madde 20

Bu Yönerge hükümlerini, Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.