Sosyal Tesis Yönergesi - Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığı
Sosyal Tesis Yönergesi

T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

GÖLBAŞI SOSYAL TESİS YÖNERGESİ

I. BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

 

 

AMAÇ

Madde 1)- Bu yönerge Gazi Üniversitesi Sosyal Tesis Yönetim ve yararlanma usul ve esasları ile uygulamaya ilişkin diğer hususları tespit etmek amacıyla düzenlenmiştir.

 

KAPSAM

 

Madde 2)- Bu yönerge, Gazi Üniversitesi personeli ve aile fertlerinin; görev veya diğer nedenlerle Üniversiteye yurt dışından ve yurt içinden gelen öğretim elemanlarının; diğer kamu kurum ve kuruluş personelinin, geçici konaklama ihtiyacını karşılamak amacıyla Gazi Üniversitesi Sosyal Tesisini kullanabilmeleriyle ilgili esas ve usulleri düzenler.

 

TANIMLAR

Madde 3)- Bu yönerge uygulanmasında,

a) Üniversite, Gazi Üniversitesini                  

b) Rektörlük, Gazi Üniversitesi Rektörlüğünü

c) Yetkili Amir, Gazi Üniversitesi Rektörünü

d) Yönerge, Gazi Üniversitesi Sosyal Tesis Yönergesini
e) Başkanlık, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığını

f) Personel, Gazi Üniversitesinde görevli tüm akademik ve idari personeli ifade eder.

 

II. BÖLÜM

YÖNETİM ESASLARI

 

Madde 4)- Sosyal Tesislerin yönetimi ile yer tahsisine ilişkin işlemler bu yönergede öngörülen usul ve esaslar dâhilinde Yetkili Amirin denetimi altında Başkanlık tarafından yürütülür.

Madde 5)- Sosyal Tesisin kapasitesi, personel ihtiyacı, çalışacak personelin görev, yetki ve sorumlulukları, verilecek hizmetler dikkate alınarak Başkanlıkça belirlenir.

Madde 6)- Sosyal Tesiste kullanılacak zorunlu demirbaş malzeme ve mefruşat yürürlükteki mevzuat esaslarına göre Başkanlık tarafından sağlanarak ayniyat talimatnameleri esasları dâhilinde kullanılır.

 

 

TUTULACAK KAYITLAR VE KULLANILACAK FORMLAR

Madde 7)- Sosyal Tesiste;

 

a) Rezervasyon Formu,

b) Sosyal Tesis kayıt Defteri,

c) Evrak Zimmet Defteri,

d) Gelir Belgesi,

e) Gider Belgesi,

f) Rektörlükçe istenilecek diğer belgeler,

 

III. BOLUM

YARARLANMA USUL VE ESASLARI UYGULAMA USUL VE ESASLARI

 

Madde 8)- Her yıl Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Bütçe Uygulama Talimatı hükümleri esas alınarak Rektörlükçe belirlenerek duyurulacak usul ve esaslara göre uygulama yapılır.

 

YARARLANMA ŞEKİLLERİ VE SÜRELERİ

Madde 9)- Kullanıcıların kısa süreli (bir yıl içinde en çok toplam 30 güne kadar olan ) konaklama talepleri Başkanlık tarafından onaylanır. Bu süreyi (30 gün) aşan konaklama talepleri uzun süreli konaklama olarak tanımlanır ve Yönetim Kurulu'nun onayına tabidir. Uzun süreli konaklama için kullanıcının konaklamaya başladığı tarihten başlamak ve sadece konakladığı günler dikkate alınmak üzere 1 yıl içinde en çok 180 gün izin verilebilir; Sosyal Tesis kapasitesi ve kullanıcı ihtiyaçları gözetilerek Yönetim Kurulu Kararı ile bu süre uzatılabilir. Bu süre yalnızca mücbir sebeplerin oluşması halinde (doğal afetler, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı vb.) Rektör onayı ile uzatılabilir.

Uzun süreli tahsislerde, aşağıdaki öncelikler gözetilir.

 

a) Doğal afet, inşaat ve benzeri tadilatlar nedeniyle kaldıkları ikametgâhlarını geçici bir süre için boşaltmaları gereken Gazi Üniversitesi personeli;

b) Konut İhtiyaçlarını karşılayabildikleri veya kendilerine konut tahsis edildiği tarihe kadar, Gazi Üniversitesi'ne yeni atanan personel;

c) Bağlı bulundukları kurumlar tarafından geçici olarak Gazi Üniversitesi'ne görevlendirilen yerli ve yabancı personel;

d) Gazi Üniversitesi'nde sürdürülen eğitim, araştırma faaliyetlerine geçici olarak katılacak öğretim elemanları/araştırmacı;

 

İBRAZ EDİLECEK BELGELER

 

Madde 10)- Sosyal Tesisten yararlanacak olanlar, görevli memura aşağıda belirtilen belgeleri

ibraz etmek mecburiyetindedir.

 

a) Yasal geçerliliği olan Kimlik belgesi

b) Gerekli olduğu durumlarda, Görev Oluru

c) Sağlık kuruluşuna sevk kâğıdı

d) Bakmakla yükümlü olunan kişiler ile anne ve babanın nüfus cüzdanları

 

ÜCRETİN BELİRLENMESİ VE İLANI

 

Madde 11)- Sosyal Tesis ücretleri hakkında her yıl Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeler, uygulama talimatları ve hükümler doğrultusunda Rektörlükçe belirlenir ve tahsil edilecek ücretler ilan edilir.

 

IV. BOLÜM

MİSAFİRHANEDE KALACAKLARIN UYACAKLARI HUSUSLAR

 

 

DEMİRBAŞ VE MEFRUŞATIN KULLANILMASINA ÖZEN GÖSTERİLMESİ

Madde 12)- Sosyal Tesiste kalanlar gerek kendilerine tahsis edilen odalarda, gerekse Sosyal Tesisin diğer kısımlarında bulunan demirbaş ve diğer malzemelere gerekli özen göstermek, zarar verdikleri takdirde bunları tazmin etmek ile yükümlüdür.

 

UYULMASI GERERKEN HUSUSLAR

 

Madde 13)- Sosyal Tesiste kalanların, uymaları gereken hususlar, yetkili amir tarafından ayrıntılı olarak tespit edilerek gerekli yerlere ilan edilir.

 

 

USULLERE UYMAYANLAR HAKKINDA YAPILACAK İŞLEM

 

Madde 14)- Bu yönergeye ve yetkili amirce yukarıdaki maddeye göre tespit olunan hususlara uymayanlar hakkında Sosyal Tesis sorumlusu tarafından düzenlenen tutanak yetkili amire intikal ettirilir. Yetkili amirlik tarafından ilgili şahsın Sosyal Tesiste kalması sakıncalı görüldüğü takdirde kişi Sosyal Tesisten derhal çıkarılır.

 

 

KIYMETLİ EŞYA

 

Madde 15)- Yanlarında para ve para hükmündeki kıymetli evrakla mücevher ve bunun gibi kıymetli eşya bulunan kimseler bu eşyaların kaybından kendileri sorumludurlar.

 

V. BÖLÜM MALİ HÜKÜMLER

ÜCRETLERİN TAHSİLİ VE KULLANIMI

 

Madde 16)- Misafirhanede kalanlardan ücret tarifesi üzerinden alındı makbuzu ile tahsil olunan ücretler (Konaklama bedeli), yine bu yerlerin işletme, bakım, onarım, temizlik, ısıtma, soğutma, elektrik, su ve benzeri giderlerinin karşılanmasında kullanılmak üzere, Strateji ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın ilgili hesabına aktarılır.

 

Misafirhanenin zaruri ihtiyaçları için gelirlerden yapılacak harcamalar 5018 sayılı kanuna uygun olarak yapılır.

 

Rektörlüğün onayı ile misafirhane gelirlerinden satın alınan demirbaş niteliğindeki malzemeler bu konuda uygulanan mevzuat hükümlerine göre, Rektörlük Demirbaş Kayıtlarına geçilir.

 

YEMEK HİZMETLERİ

 

Madde 17)- Sosyal Tesiste uygulanacak yemek ve diğer hizmetlere ilişkin ücretler günün şartlarına göre yetkili amirce belirlenerek uygulanır.

 

VI. BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 

MİSAFİRHANENİN BOŞALTILMASI

 

Madde 19)- Sosyal Tesisten faydalananlar, kalma süresinin sonunda en geç saat 12.00’de Sosyal Tesis yetkililerine başvurarak ilişkilerini kesmek zorundadır. Saat 12.00’den sonra hesap kesimi yapılan odalar için ilave bir gün ücret tahsili yapılır. Konuklar hesap kesimi yaptığında oda anahtarını teslim edip, odalarını boşaltmak zorundadır. Anahtarını teslim etmeyip odayı boşaltmayanların odaları idare tarafından güvenlik nezaretinde eşya tutanağı düzenlenerek boşaltılır.

 

ODALARIN TEMİZLİĞİ

 

Madde 20)-Odalar terk edildiğinde temizlenerek çarşaf, havlu vb. değiştirilir ve yeni misafirin kalacağı şekle getirilir. Odaların dolu olduğu durumlarda odada kalanın izni olmadan odaya girilip temizlik yapılamaz.

 

DİĞER HUSUSLAR

 

Madde 21)- Bu yönergede yer almayan hususlarda yapılacak uygulamaya ilişkin esaslar, yürürlükteki mevzuata ve bu yönergeye aykırı olmamak üzere yetkili amirce tespit edilir.

 

SORUMLULUK

 

Madde 22)- Sosyal Tesisin bu yönerge esasları dâhilinde idaresinden, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü sorumludur.

 

YÜRÜRLÜK

 

Madde 23)- Bu yönerge Gazi Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

YÜRÜTME

Madde 24)- Bu yönerge hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.