Satınalma Birimi - Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığı
Satınalma Birimi

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde, mali yılı bütçesinden genel yönetime ilişkin giderler ile Rektörlüğümüze bağlı Fakülte / Yüksekokul öğrencilerine yönelik beslenme, sağlık, kültür ve spor faaliyetlerine ilişkin mal ve hizmet alımları ile bakım/onarımları ile ilgili hizmetleri satın almak ve piyasa araştırması işlemlerinden sorumludur.

Görev Kapsamı          

Satınalma birimi,  2547  Sayılı Yükseköğretim Kanunun 47. Maddesi  “a” bendi gereğince ve     124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı için 32.Maddesinde belirtilen, öğrencilerin ve personelin,  barınma, yemek ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak, öğrencilerin ve personelin, spor, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak faaliyetleri düzenlemek görevlerinin yerine getirilmesinde ihtiyaç duyulan tüm mal ve hizmet alımlarının gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

Görev Detayı

Satınalma birimini etkin ve uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak yönetmek,

Başkanlığımız diğer birimleri ile koordineli çalışarak ihtiyaçların zamanında ve verimli olacak şekilde teminin sağlanması,

Her türlü mal/hizmet alımları ile ilgili konularda Daire Başkanını bilgilendirmek,

Başkanlığımızın her türlü mal/hizmet alımları ile etik kurallara uymak kaynakları ekonomik şekilde verimli kullanılması için araştırma yapmak ve temini sağlamak,

Başkanlığımızın temel fonksiyonlarını yerine getirmesi için bütçesi dahilinde ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğler gereğince ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımlarını gerçekleştirmek,

Alımı yapılan malzemelerin taşınır kayıt kontrol birimine teslimatının sağlanması,

Alımı yapılan mal/hizmet alımı faturalarını tahakkuk yapılması amacı ile ödeme birimine gönderilmesidir.