T. C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ ve İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

 

Amaç

Madde l- Bu Yönerge Gazi üniversitesi öğrencilerinin birlikte çalışma ortamı içerisinde, Atatürk ilkelerine bağlı, demokratik kültürü hazmetmiş, paylaşmayı bilen kendine güveni olan, yaratıcı ve üretken bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

 

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge Gazi Üniversitesinde kayıtlı bulunan öğrencilerin oluşturdukları ve oluşturacakları toplulukların kuruluş, işleyiş ve sona ermelerine ilişkin esasları kapsar.

 

Öğrenci Topluluklarının Kuruluşu

Topluluğun Adı ve Amacı

Madde 3- Öğrenci topluluğunun adı, amacını yansıtacak nitelikte olmalıdır. Aynı birimde aynı isimde ve/veya aynı amaç ve kapsama yönelik birden fazla öğrenci topluluğu kurulamaz. Ayrıca, her topluluk sadece bir amaca yönelik faaliyette bulunmak zorunda olup alt topluluklar kurulması mümkün değildir. Gazi Üniversitesi ve ilgili Fakülte adının topluluk adlarında yer alması durumunda, topluluğun yaptığı etkinliklere bağlı olarak Gazi Üniversitesinin ve ilgili Fakülte/Yüksekokulun yasal ve mali bir yükümlülüğü bulunmaz.

 

Başvuru

Madde 4- Öğrenciler topluluk kuruluşuna ilişkin ilk başvuruyu ilgili Fakülte Dekanlıklarına/Yüksekokul Müdürlüklerine yaparlar. Bu başvuru;

  • En az 5 (beş)kurucu üyenin adı, soyadı, adresi, disiplin durumunu da içeren öğrenci belgesini
  • Kurucu yönetim kurulu üyelerini,
  • Önerilen Akademik Danışmanın adını, soyadını, danışmanlığı kabul ettiğine ilişkin imzalı onay belgesini
  • Topluluğun adını,
  • Topluluğun amacını,
  • Faaliyetlerinin türünü ve bir yıllık faaliyet planını,
  • Topluluğun işleyişine ilişkin bu yönerge hükümlerine uyulacağına dair kurucu üyelerin taahhüdünü,

içermek ve yazılı olmak zorundadır.

İlgili Dekanlık/Müdürlük, kuruluş şartlarının varlığını kontrol ederek sonuç hakkındaki görüşlerini ve ilgili dokümanı Rektörlüğe sunar. Rektörlüğün izni ile topluluk kurulmuş olur ve bu husus ilgili Dekanlık/Müdürlüğe bildirilir. İlgili Dekanlık/Müdürlük topluluğun kurulduğunu Fakülte/Yüksekokulda, internet sayfasında ilan eder ve Akademik Danışmana yazılı olarak bildirir. Planda, isteyen ve şartları taşıyan öğrencilerin adı geçen topluluğa üye olabilecekleri belirtilir.

 

İlk Genel Kurul

Madde 5- Topluluğun kuruluşuna ilişkin yapılan ilandan itibaren beşinci hafta içinde ilk genel kurul yapılır. İlk genel kurulun ilanı, toplanması ve gündemi hususlarında bu yönergenin 7. madde hükmü uygulanır.

 

TOPLULUK ORGANLARI

Akademik Danışman

Madde 6- Her öğrenci topluluğunun bir akademik danışmanı olmalıdır. Akademik danışman Dekan/Müdür tarafından ilgili Fakülte/Yüksekokul öğretim elemanları arasından görevlendirilir. Danışman; öğrenci topluluğunun ilgili mevzuat çerçevesinde işlemesini gözetir.

 

Genel Kurul

Madde 7- Genel Kurul, topluluk üyelerinden oluşur. Her üye yapılan Genel Kurul Toplantılarına katılabilir. Her üye oyunu bizzat kullanır. Genel Kurul, tatil dönemleri dışında olmak üzere, en az yılda bir defa toplanır. Genel Kurulun yapılacağı, en az yedi gün önceden, yönetim kurulunun yazılı başvurusu üzerine Dekanlık/Müdürlükçe, gündemi, zamanı, yeri ve ilk toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının tarihini de içerecek şekilde, ilan edilir. Genel kurul, akademik danışmanın başkanlığında, toplanır ve akademik danışman ve genel kurulca seçilen iki üyeden oluşan divan tarafından yönetilir. Divan tarafından düzenlenen tutanaklar imzalanarak diğer belgelerle birlikte toplantı sonunda yönetim kuruluna teslim edilir. İlk toplantıda üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının mevcut olması şarttır. Bu sağlanamazsa toplantı yedi gün sonra tekrar edilir ve bunda çoğunluk aranmaz. Genel kurulun gündeminde, yönetim kurulunun faaliyet raporunun ve planlanan faaliyetlerin görüşülmesi ve karara bağlanması, ayrıca yönetim kurulunun görev süresi sona ermiş ise yeni yönetim kurulunun belirlenmesi, yer almak zorundadır. Genel Kurul kararları en az yarıdan bir fazla oy çoğunluğu ile alınır.

 

Topluluk Yönetim Kurulu

Madde 8- Genel Kurul tarafından yapılacak seçimler sonucu belirlenecek yedi asil üyeden oluşur. Ayrıca, Yönetim Kurulu toplam sayısı kadar yedek üye de belirlenir. Yedek üyeler son sınıf öğrencisi olamaz. Yönetim Kurulu kendi içinden bir kişiyi başkan, bir kişiyi de başkan yardımcısı olarak seçer. Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda topluluğun da başkanıdır.

Yönetim kurulu 1 yıl için seçilir. Topluluk başkanı en fazla iki kez seçilebilir.

Bir topluluğun Yönetim Kurulu’nda bulunan öğrenciler, bir başka topluluğun Yönetim Kurulu’nda bulunamazlar.

Yönetim Kuruluna seçilebilmek için topluluğa üye olmak ve herhangi bir disiplin cezası almamış olmak gerekir.

Yönetim kurulu seçimi için önce adaylar belirlenir, daha sonra her genel kurul üyesi yedi asil yönetim kurulu üyesinin adlarını ve soyadlarını yazdığı mühürlü oy pusulasını sandığa atarak gizli oy kullanır. Oyların tasnifi alenidir. En çok oy alan adaydan başlayarak yedi asil üye, daha sonra ise yedi yedek üye tespit edilir. Eğer yedek üyelerin tamamlanması için yeterli aday mevcut değil ise eksik kalan yedek üyeler için aynı seçim süreci tekrar edilir.

Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanının yönetiminde ayda en az 1 kere toplanır. Akademik danışman gerekli gördüğü hallerde yönetim kurulu toplantısına gözlemci sıfatıyla katılabilir. Kurulun toplantı gündemi, yeri ve tarihi en az 7 (yedi) gün önce başkan tarafından Yönetim kurulu üyelerine duyurulur. Kurulun toplanabilmesi en az dört üyenin katılımı, karar alabilmesi için de yapılacak açık oylamada katılanların salt çoğunluğunun oyu gereklidir.

Başkanın toplantılara katılamadığı durumlarda başkan yardımcısı bu görevi yürütür. Oylarda eşitlik durumunda başkanın, başkanın olmadığı toplantılarda başkan yardımcısının oyu belirleyicidir.

Yönetim Kurulunun görevleri; topluluğu genel kurula çağırmak, genel kurulun yapılmasını sağlamak, üye kabul etmek, genel kurulun aldığı kararların uygulanmasını sağlamak, projeler geliştirmek ve katılımı teşvik etmek, topluluk çalışmalarına ilişkin Genel Kurul üyelerini bilgilendirmek, Yönetim kurulu karar ve üye kayıt defterini tutmak, Faaliyet Raporlarını ve planlarını hazırlamak ve ilgili yerlere ulaşmasını sağlayarak arşiv oluşturmaktır.

 

Üyelik

Madde 9- Bir fakülte/yüksekokul bünyesindeki topluluğa Gazi Üniversitesi öğrencisi olan her öğrenci üye olabilir. Ancak “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” hükümlerine göre, Uyarma ya da Kınama cezalarından daha üst ceza alan öğrenciler toplulukların yönetim kurullarında yer alamazlar. Üye olmak için yazılı olarak topluluk yönetim kuruluna başvurulur. Başvuruların üyelik şartlarına uygun olup olmadığı topluluk Yönetim Kurulu tarafından en geç on gün içinde değerlendirilir.

 

Üyeliğin Sona Ermesi

Madde 10- Öğrenciliğin sona ermesi ya da 9. maddede belirtilen cezalardan daha üst bir cezanın alınması halinde topluluk üyeliği kendiliğinden sona erer. Üyelikten ayrılmak her zaman mümkündür. Ayrıca, topluluğun amaç ve faaliyetlerine aykırı tutum ve davranışta bulunduğu, aldığı görevleri iyi niyet ve ciddiyetle yapmadığı, sahip olduğu yetkileri topluluk yararı dışında kullandığı tespit edilen öğrencilerin üyeliği, topluluk yönetim kurulu kararı ile sona erdirilebilir. Topluluktan çıkarılan üye, çıkarılma kararına karşı Dekanlık/Müdürlük nezdinde itirazda bulunabilir.

 

Genel Hükümler

Madde 11- İlgili Fakülte/Yüksekokul yönetimleri öğrenci topluluklarının işleyişini denetler ve destekler.

Madde 12- Her öğrenci topluluğu, Yönetim Kurulu marifetiyle, son bir yılda gerçekleştirdiği etkinlikleri ve bu etkinlikleri düzenlerken karşılaştığı kolaylaştırıcı ve güçleştirici unsurları belirten aynı içerikte üç nüsha faaliyet raporu hazırlar. Bu faaliyet raporlarında yapılan etkinliklerin fotoğrafı da yer almalı ve raporlar ciltli veya dosya halinde olmalıdır. Topluluklar bu raporların ikisini Yönetim Kurulu vasıtasıyla en geç bahar dönemi genel sınavları bitiminden sonraki iki hafta içinde Dekanlık/Müdürlüklerine teslim ederler. Raporların biri Gazi Üniversitesi Rektörlüğü’ne gönderilir.

Madde 13- Kuruluş amacından sapması, yasa ve ilgili mevzuata aykırı faaliyetler içine girmesi, üniversite içindeki huzur ortamını tehdit etmesi ve 12. madde hükmüne uymaması hallerinde Rektörlük topluluğun sürekli olarak kapatılmasına karar verir. Bunun dışında ilk genel kurul ve olağan genel kurul toplantılarını bu yönergede belirtilen usul ve zamanlarda yapmayan ve üye tam sayısı 10nun altına düşen topluluklar kendiliğinden sona ermiş sayılır. Bu husus ilgili Dekanlık/Müdürlükçe Rektörlüğe bildirilir.

Madde 14- Öğrenci toplulukları, düzenleyecekleri her türlü etkinlik için en az 20 gün önce ilgili Dekanlık/Müdürlük aracılığıyla Rektörlükten yazılı izin alacaklardır. Etkinlikte görev almak üzere katılacak her sanatçı, konuşmacı, panelist ve benzeri kişilerin isimleri de bu başvuruda bildirilecektir.

Madde 15- Rektörlüğün uygun görmesi halinde Üniversitenin tümünü kapsamak üzere sağlık kültür ve spor dairesi başkanlığı bünyesinde öğrenci kulüpleri kurulabilir. Bunların kuruluş ve işleyişine ilişkin kurallar Rektörlükçe belirlenir.

Madde 16- Her türlü öğrenci etkinliği Üniversitenin Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmelikleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ile yürürlükteki Kanunlara ve diğer Yönetmeliklere uygun olmalıdır.

Madde 17- Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde Gazi Üniversitesi Senatosu’nun vereceği kararlar uygulanır.

 

Yürürlük

Madde 18- Bu Yönerge Üniversite Senatosu kabul tarihinde yürürlüğe girer. (17.06.2010)

 

Yürütme

Madde 19- Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.