Kongre - Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığı
Duyurular
25 Temmuz 2018 11:48

 

 

SEL§UK UNIVERSITESI

 

Heykel Bolum Ba§kanligi’na

 

 

 

 

Ekté ‘§agri metni bulunan CRAFTARCH’18 Uluslararasi Sanat Zanaat ve Mek4n Kongresi’nin duyurusunun Soglik Kult0r ve Spor Dairesi Ba§kanligi’nca yapilmasi hususunda;

 

 

Geregini bilgilerinize arz ederim. 22.06.2018

 

 

Dog. Dr. Ozlem Karakul

 

 

 
 

 

 

 

CRAFTARCH’18

ULUSLARARASI SANAT ZANAAT MEKAN KONGRESI 5-7 ARALIK 2018, KONYA/TURKIYE

http://www.artcraftspace.com

Sevgili Meslekta§larim,

 

Sizi, d0§unceleriyle turn dunyayi etkilemi§ olan Mevlana’nin muzesinin; Neolitik ve Kalkolitik gag'dan dunyanin en eski yerIe§im yeri olan 'gatalhdyuk’un bulundugu, Selquklu medeniyetinin ba§kenti ve Turkiye’nin en eski surekli yerlegim yerlerinden biri olan Konya, T9rkiye’de 5-7 Aralik 2018 tarihleri arasinda duzenlenecek olan Uluslararasi Sanat Zanaat Mekan Kongresi’ne (CRAFTARCH’18) davet etmekten mutluluk duyariz.

 

Sanat, zanaat ve mimarlik ili§kiIerinin yeniden canlandirilmasi temali 1. Uluslararasi Sanat Zanaat Mekan Kongresi, a§agidaki temalar dzelinde, geleneksel mimari Oretim surecinde, but0nlegik ve aktif roller bulunan sanat ve zanaatin, yeni tasarimlarda s0rdurglebilirligini tarti§mayi amaqlamaktadir.

 

Endustrileyme sureci ve sonrasinda 20. yuzyilda yeni yapi teknolojilerinin geli§imi, her alanda oldugu gibi mimaride de "standartIa§ma" ve “tek tiple§me" tarti§maIarini beraberinde getirmi§tir. Mimaride standartla§ma, mimarinin baglamla, kulturle, zanaat ve sanatla olan ili§kisini kopararak, herhangi bir yerde in§a edilebilecek, her turlu kullaniciya hitap eden genel ve asgari duzeyde mimari ézelliklere sahip bir yapilagma anlayi§i yaratmi§tir.

 

Somut olmayan kulturel mirasin bir par§asi olan geleneksel zanaatlarin korunmasi, uygulayici ustalarin yapti§i uretimlerin surekliligi ve nesilden nesle aktarimin saglanmasiyla mumkun olmaktadir. Geleneksel yapi uretiminin neredeyse tamamiyla son bulmasi. zanaatlarin ya§ayabilirligini ve ya§ama alanlarini restorasyon sureqleriyle sinirIami§tir. Talebin azalmasi, uygulayici ustalarin sayica azalmasina yol aqarak, zanaatin korunmasinda, mimariyle kurdu§u organik iIi§kilérin yeniden kurulmasinin zorunlulu§unu da crtaya koymu§tur. Bu bakimdan, zanaat mimari butunIu§unun yeni yapi ve qa§da§ tasarimlarda surdurulebilirliginin yollarini aramak, koruma sureci izin yaqamsaldir.

 

CRAFTARCH 2018’e makale sunmayi planlayan yazarlari konferans temalarlyla ilgili, devam eden aragtirma qali§malarini payla§maya davet ediyoruz. Konferans, sanat, el sanatlari, mimari, resim, heykel, iq tasarim, geleneksel sanat, kentsel tasarim, endustriyel tasarim, grafik tasarim, koruma ve peyzaj mimarligina ydnelik saha qaliymasi, vak'a qali§maIari ve teorik yakla§imIar ile ilgili bildirileri ve sunumlari memnuniyetle kar§ilayacaktir

 

Bildiri ozetlerini iqeren kitabin 30 Kasim 2018 tarihinden once yayinlanmasi planlanmaktadir. Sunumlar T0rkqe veya Ingilizce olabilir. Kongre hakkinda detayli bilgi izin web sitemizi (http://artcraftspace.com) ziyaret edebilirsiniz. Sizleri Konya da barn ve ho§gér0 topraklarinda agirlamaktan gurur duyuyoruz.

 

Saygilarimizla.

 

Dog. Dr. Ozlem KARAKUL,

Organizasyon Komitesi Ba§kani, Selquk Universitesi Guzel Sanatlar Faknltesi

 

KONFERANS TEMALARI

 

SANAT VE MIMARLIK | Teori ve Uygulamalar

 • Mekanda Heykel
 • Mekanda Resim
 • Mekanda Seramik
 • Mekanda Grafik Tasarim
 • Kentsel Mekanda Sanat
 • YeryiJzu Sanati

ZANAAT VE MIMARLIK Teori ve Uygulamalar

 • Mekanda Ahşap İşçiliği
 • Mekanda Taş İşçiliği
 • Mekanda Cam İşçiliği
 • Mekanda Metal İşçiliği
 • Mekanda Tekstil İşçiliği
 • Mekanda Çini İşçiliği

KORUMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

       *  Zanaatların çağdaş tasarımlar yoluyla sürdürülebilirliği ve korunması

       * Somut olmayan kültürel miras olarak zanaat

      * Aktarım süresi

      * Geleneksell zanaatları koruma politikaları